Home » Ναυτιλιακά » Πιο εύκολος ο ελλιμενισμός πλοίων στα ευρωπαϊκά λιμάνια
Πιο εύκολος ο ελλιμενισμός πλοίων στα ευρωπαϊκά λιμάνια

Πιο εύκολος ο ελλιμενισμός πλοίων στα ευρωπαϊκά λιμάνια

Να κάνει πιο εύκολη τη ζωή των πλοιάρχων και πιο γρήγορη τη διαδικασία ελλιμενισμού στα πλοία που πιάνουν πολλά ευρωπαϊκά λιμάνια «υπόσχεται» ο νέος κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τη θέσπιση ευρωπαϊκού περιβάλλοντος ναυτιλιακής ενιαίας θυρίδας και για την κατάργηση της οδηγίας 2010/65/ΕΕ».

Κύριος στόχος του κανονισμού, όπως αναφέρεται στο προοίμιο, είναι η θέσπιση εναρμονισμένων κανόνων για την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατά τον ελλιμενισμό των πλοίων, ιδίως διασφαλίζοντας ότι τα ίδια σύνολα δεδομένων μπορούν να υποβάλλονται σε κάθε εθνική ναυτιλιακή ενιαία θυρίδα με τον ίδιο τρόπο. Ο κανονισμός αποσκοπεί επίσης στο να διευκολυνθεί η διαβίβαση πληροφοριών μεταξύ διασαφιστών, αρμόδιων αρχών και των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών στον λιμένα κατάπλου και άλλων κρατών μελών. Επίσης με μία σειρά λεπτομερών διατάξεων και εκτελεστικών πράξεων επιδιώκεται να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα με τη διαρροή μη αναγκαίων εμπορικών πληροφοριών.

Τεχνολογικά ουδέτερο
Τονίζεται ακόμη ότι οι υφιστάμενες εθνικές ναυτιλιακές ενιαίες θυρίδες σε κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να διατηρηθούν ως οι βάσεις για ένα τεχνολογικά ουδέτερο και διαλειτουργικό ευρωπαϊκό περιβάλλον ναυτιλιακής ενιαίας θυρίδας (European Maritime Single Window environment, EMSWe).

Να σημειωθεί ότι η ένωση των εφοπλιστικών φορέων της Ευρώπης, η Ecsa, χαιρέτισε την υιοθέτηση του κανονισμού, καθώς μειώνει σημαντικά τη γραφειοκρατία πάνω στο πλοίο.

Ο κανονισμός αναφέρει ρητά στο άρθρο 5 «Εθνική ναυτιλιακή ενιαία θυρίδα» ότι «κάθε κράτος μέλος δημιουργεί εθνική ναυτιλιακή ενιαία θυρίδα στην οποία, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και με την επιφύλαξη των άρθρων 7 και 11, υποβάλλονται όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων υποβολής δηλώσεων άπαξ, μέσω του συνόλου δεδομένων EMSWe και σύμφωνα με αυτό, χρησιμοποιώντας το δομοστοιχείο εναρμονισμένης διεπαφής υποβολής δηλώσεων και τη γραφική διεπαφή χρήστη όπως ορίζεται στο άρθρο 6 και, όπου συντρέχει περίπτωση, άλλα μέσα υποβολής δηλώσεων όπως ορίζεται στο άρθρο 7, με σκοπό τη διάθεση των πληροφοριών αυτών στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, στον βαθμό που είναι απαραίτητος ώστε να μπορέσουν οι εν λόγω αρχές να εκτελέσουν τις αντίστοιχες λειτουργίες τους. Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη λειτουργία των εθνικών ναυτιλιακών ενιαίων θυρίδων τους. Τα κράτη μέλη μπορούν να δημιουργήσουν μια ναυτιλιακή ενιαία θυρίδα από κοινού με ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη. Αυτά τα κράτη μέλη ορίζουν την εν λόγω ναυτιλιακή ενιαία θυρίδα ως την εθνική ναυτιλιακή ενιαία θυρίδα τους και διατηρούν την ευθύνη για τη λειτουργία της σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό».

Όπως αναφέρεται επίσης, «τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι απαιτούμενες πληροφορίες να φθάνουν στις αρχές που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας και να περιορίζονται στις ανάγκες καθεμιάς από τις εν λόγω αρχές. Με τον τρόπο αυτό, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την τήρηση των νομικών απαιτήσεων σχετικά με τη διαβίβαση πληροφοριών, που προβλέπονται στις ενωσιακές νομικές πράξεις».

Συντονιστής του EMSWe
Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 18, «κάθε κράτος μέλος καθορίζει μια αρμόδια εθνική αρχή με σαφή νομική εντολή για να ενεργεί ως εθνικός συντονιστής για το EMSWe. Ο εθνικός συντονιστής: α) ενεργεί ως το εθνικό σημείο επαφής για τους χρήστες και για την Επιτροπή για όλα τα θέματα που συνδέονται με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, β) συντονίζει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού από τις αρμόδιες εθνικές αρχές εντός κράτους μέλους και τη μεταξύ τους συνεργασία, γ) συντονίζει τις δραστηριότητες που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της διανομής των δεδομένων και της σύνδεσης με τα οικεία συστήματα των αρμόδιων αρχών».

Ο κανονισμός επισημαίνει ακόμη ότι η σύμβαση περί Διευκολύνσεως της Διεθνούς Ναυτιλιακής Κινήσεως (σύμβαση FAL) προβλέπει ότι οι δημόσιες αρχές πρέπει σε κάθε περίπτωση να απαιτούν να δηλώνονται μόνο ουσιώδεις πληροφορίες και να τηρούν στο ελάχιστο τον αριθμό των στοιχείων. Πάντως, σε εξαιρετικές περιστάσεις, ένα κράτος μέλος θα πρέπει να είναι σε θέση να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία δεδομένων από τους διασαφιστές. Αυτές οι εξαιρετικές περιστάσεις μπορεί να ανακύψουν, για παράδειγμα, όταν υπάρχει επείγουσα ανάγκη για την προστασία της εσωτερικής τάξης και ασφάλειας ή για την αντιμετώπιση σοβαρής απειλής κατά της υγείας ανθρώπων ή ζώων ή κατά του περιβάλλοντος. Η έννοια των εξαιρετικών περιστάσεων θα πρέπει να ερμηνεύεται αυστηρά.

Πηγή: Ναυτεμπορική, Λάμπρος Καραγεώργος

About kymaeditor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

five × four =