Ανακοίνωση της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών σχετικά με δυνατότητα ανανέωσης επαγγελματικών αδειών .

Σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 59 του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ. 171Α /13-11-2017), «όσοι επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών δεν έχουν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος ανανεώσει την άδειά τους βάσει της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4264/2014 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδιδομένων υπουργικών αποφάσεων, δύνανται να θεωρήσουν αυτή έως τις 31 Μαρτίου 2018 με τις διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος. Σε περίπτωση που οι άδειες δεν θεωρηθούν εντός της ως άνω ημερομηνίας ανακαλούνται οριστικά και αυτοδικαίως».

Προκειμένου να γίνει η θεώρηση των εν λόγων επαγγελματικών αδειών θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση η οποία είναι διαθέσιμη στα γραφεία 14 & 15 της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών, με συνημμένα όλα τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Υπεύθυνη Δήλωση ότι «α) δεν ασκώ άλλη επαγγελματική δραστηριότητα ή ότι, σε περίπτωση που ασκώ, το εισόδημα που αποκτώ δεν υπερβαίνει το όριο του άρθρου 21. ήτοι δεν έχω εισοδήματα από τη χονδρική πώληση των πωλούμενων προϊόντων, που αναγράφονται στην άδειά μου, που να υπερβαίνουν το 15% του ετήσιου τζίρου μου ούτε εισοδήματα από οποιαδήποτε άλλη πηγή, που να υπερβαίνουν το 40% του ποσού του κατωφλίου της φτώχειας, μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, που αφορά μονοπρόσωπα νοικοκυριά, όπως αυτό δημοσιεύεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. Τεκμαρτά εισοδήματα ή εισοδήματα από μισθώματα και αντιμισθίες από θέσεις αιρετών δεν λαμβάνονται υπόψη για την υπέρβαση του ανωτέρω ορίου. β) ο σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα δεν κατέχουν άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε κατηγορίας, πλην των βεβαιώσεων δραστηριοποίησης της παραγράφου 3 του άρθρου 38,και γ) δεν λαμβάνω σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε φορέα.
Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα
Εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών(3) ετών,
Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων με τις μεταβολές της (από το σύστημα TAXIS).
Έντυπα Ε1 και Ε3, τριών (3) ετών από τα οποία προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει εισοδήματα από άλλη εμπορική δραστηριότητα ή ότι τυχόν άλλα εισοδήματά του δεν υπερβαίνουν το όριο του άρθρου 21
Κατά περίπτωση, πιστοποιητικό υγείας, εν ισχύ σύμφωνα με την αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.35797/4.4.2012 (Β΄1199) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Υπεύθυνη δήλωση ότι «δεν έχω οικονομικές εκκρεμότητες αναφορικά με την καταβολή του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους στο φορέα λειτουργίας».
Παράβολο όπως θα καθοριστεί με σχετική Υπουργική Απόφαση

Διευκρινίζεται ότι προϋπόθεση για να θεωρηθεί η άδεια είναι, τα κατατεθειμένα δικαιολογητικά να είναι πλήρη.

About kymaeditor

Check Also

ΓΣΕΕ: Πώς αμοίβεται για τους εργαζόμενους η ημέρα του Αγίου Πνεύματος

H ΓΣΕΕ, μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ), www.kepea.gr ενημερώνει τους …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *