“Η επένδυση των Κινέζων θα καταστήσει τον Πειραιά κυρίαρχο λιμάνι μεταφόρτωσης στην Ευρώπη”

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠ, Γιώργος Ανωμερίτης,  επανέλαβε κατά τη  συνεδρίαση της Δευτέρας  του Διοικητικού Συμβουλίου πως η νέα επένδυση θα καταστήσει τον Πειραιά μαζί και με την Προβλήτα Ι του ΟΛΠ  Α.Ε. κυρίαρχο λιμάνι μεταφόρτωσης στην Ευρώπη.

Κατά τον κ. Ανωμερίτη, η Καθαρά Παρούσα της Σύμβασης αυτής θα ανέλθει, όταν ολοκληρωθεί η επένδυση σε 860 εκ. ευρώ κατά το απαισιόδοξο σενάριο και σε 1.084 δισ. ευρώ στο πιο αισιόδοξο σενάριο, από 498 εκ. ευρώ που ήταν κατά την έναρξη της αρχικής σύμβασης.

Αναλυτικά

Θέμα: «Υποβολή προς έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΛΠ Α.Ε., του Σχεδίου Συμφωνητικού Β’ Τροποποίησης της από 25ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Σύμβασης Παραχώρησης των Λιμενικών Εγκαταστάσεων των Προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του ΣταθμούΕμπορευματοκιβωτίων της ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (όπως
τροποποιήθηκε την 26ηΙουλίου 2011).»

Μετά την έκδοση της απόφασης του VI Τμήματος (ΣΤ’ Διακοπών) του Ελεγκτικού Συνεδρίου “δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου της δεύτερης τροποποιητικής σύμβασης μεταξύ του ΟΛΠ Α.Ε. και της ΣΕΠ Α.Ε., σύμφωνα
με το σκεπτικό”. Επομένως σύμφωνα με τις προηγούμενες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΠ Α.Ε. και το κείμενο του σχεδίου Ιδιωτικού Συμφωνητικού Β’ Τροποποίησης της από 25ης Νοεμβρίου 2008 Σύμβασης Παραχώρησης των
λιμενικών εγκαταστάσεων των Προβλητών II και III του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων της ΟΛΠ Α.Ε. (όπως ήδη τροποποιήθηκε την 26η Ιουλίου 2011), το σχέδιο αυτό θα πρέπει να υποβληθεί για έγκριση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας και μετά την έγκρισή του από τη Γενική Συνέλευση να αποσταλεί στο Υ.Ν.Α., προκειμένου να κατατεθεί ως σχέδιο νόμου στη Βουλή των Ελλήνων για επικύρωση.

Σημειώνω ότι η Συμφωνία αυτή θα ισχύει από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ του νόμου, τον οποίο θα ψηφίσει η Βουλή.
Σύμφωνα και με τις εισηγήσεις της Νομικής Υπηρεσίας, το Δ.Σ. θα πρέπει να αποφασίσει να τεθούν υπόψη των κ.κ. Μετόχωνγια τη νομιμότητα της επέκτασης της Σύμβασης τα δυο κύρια σημεία του σκεπτικού της απόφασης του
Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα οποία είναι:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2

α) Στο σημείο VII (σελ.27) το Τμήμα κρίνει ότι “ορθώς το Κλιμάκιο έκρινε ότι θα πρέπει να προστεθεί σχετικός όρος στοελεγχόμενο σχέδιο σύμβασης που θα επεκτείνει την εφαρμογή των παραπάνω όρων (οι όροι 4.4 και 4.5 της αρχικής σύμβασης που προβλέπουν την καταβολή σταθερών ανταλλαγμάτων I και II) και
επί της δυτικής πλευράς του Προβλήτα ΙΙΙ”.

Σημειώνεται ότι στην απόφαση του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Πράξη 191/2014) το οποίο είχε αποφασίσει ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου της Β’ Τροποποίησης, στο σημείο IX (α) επεσήμανε σχετικά με τους όρους 4.4 και 4.5 της αρχικής σύμβασης ότι: “Προς αποφυγή, όμως  οποιασδήποτε ερμηνευτικής αμφιβολίας και δεδομένου ότι όλες οι οικονομικές
συνέπειες των επερχόμενων με την ελεγχόμενη σύμβαση τροποποιήσεων θα  πρέπει να είναι ήδη από το παρόν στάδιο διαγνωστές, θα πρέπει να προστεθεί  σχετικός όρος στο ελεγχόμενο σχέδιο σύμβασης”.

Επομένως, κατά την άποψη και του σκεπτικού του Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα πρέπει να προστεθεί στους όρους 4.4 και 4.5 της αρχικής σύμβασης η καταβολή σταθερών ανταλλαγμάτων 1 και 2 για
την παραχωρούμενη για την παρούσα τροποποίηση έκταση.

(β) Στο σημείο VI (σελ. 26) του σκεπτικού του Τμήματος, αναφερόμενο στο θέμα της αναστολής του ελάχιστου εγγυημένου ανταλλάγματος (σημείο 7, παράγραφος 4.3.2 του Σχεδίου), αναγράφεται ότι “Με τη νόμιμη, κατά τα ανωτέρω, παραχώρηση της κατασκευής και εκμετάλλευσης της δυτικής πλευράς  tου Προβλήτα III συνδέεται εν μέρει και η αναστολή της καταβολής του  εγγυημένου ανταλλάγματος, εφόσον αφενός η πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων ύψους 230.000.000 ευρώ εκ μέρους της ΣΕΠ Α.Ε. κατά το διάστημα κατασκευής της δυτικής πλευράς του Προβλήτα III, δικαιολογεί την παράλληλη αναστολή κατά το διάστημα αυτό του εγγυημένου ανταλλάγματος, εάν και εφόσον ανακύψει περίπτωση καταβολής του, αφετέρου η λήψη της  αναστολής αυτής συνδέεται, σε κάθε περίπτωση, με τη θέση σε παραγωγική  λειτουργία της δυτικής πλευράς του Προβλήτα III – εντός επτά (7) ετών από την  ημερομηνία έναρξης κατασκευής του Δυτικού Τμήματος του Προβλήτα

III………”.

Από το σκεπτικό αυτό προκύπτει ότι η παράγραφος 4.3.2. της παρούσας τροποποίησης είναι νόμιμη εν μέρει και συνδέεται σε κάθε περίπτωση η λήξη της αναστολής του ελάχιστου εγγυημένου ανταλλάγματος μόνο με τη
θέση σε παραγωγική λειτουργία της δυτικής πλευράς του Προβλήτα III. Μετά τα πιο πάνω οφείλουμε να συγκαλέσουμε τους Μετόχους μας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 11η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00, στα
κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, σύμφωνα με το κείμενο της Πρόσκλησης το οποίο
καταθέτω.

Κατά τα λοιπά σχετικά με το Σχέδιο Β’ Τροποποίησης (Φιλικός Διακανονισμός) της Σύμβασης Παραχώρησης ΟΛΠ Α.Ε. / ΣΕΠ Α.Ε. θα ήθελα να υπενθυμίσω, τα κύρια σημεία των από 11.11.2013 και 24.07.2014 εισηγήσεών μου προς το
Διοικητικό Συμβούλιο, τα οποία είναι:

1. Η επένδυση θα ανέλθει σε 230.000.000 ευρώ και θα καταστήσει τον Πειραιά μαζί και με την Προβλήτα Ι του ΟΛΠ Α.Ε. κυρίαρχο λιμάνι μεταφόρτωσης στην Ευρώπη.

2. Η Καθαρά Παρούσα της Σύμβασης αυτής θα ανέλθει, όταν ολοκληρωθεί η επένδυση σε 860 εκ. ευρώ κατά το απαισιόδοξο σενάριο και σε 1.084  δισ. ευρώ στο πιο αισιόδοξο σενάριο, από 498 εκ. ευρώ που ήταν κατά  την έναρξη της αρχικής σύμβασης.

3. Με δεδομένα (α) ότι το ποσοστό εσόδων του ΟΛΠ Α.Ε. επί των συνολικών εσόδων της ΣΕΠ Α.Ε. παραμένει σταθερό (24,5% από το 2017) και (β) οι κινήσεις φορτίων αυξάνονται από 3,7 εκ. TEUS σε 6,2 εκ. TEUS, σημαίνεισημαντικότατη αύξηση των εσόδων του ΟΛΠ Α.Ε., άρα και της κερδοφορίας του.

4. Ο Προβλήτας Πετρελαιοειδών δεν διακόπτεται. Χρηματοδοτείται και κατασκευάζεται από τη ΣΕΠ Α.Ε., αλλά παραμένει υπό την  εκμετάλλευση του ΟΛΠ Α.Ε. στο νότιο τμήμα του Προβλήτα ΙΙΙ.

5. Το ελάχιστο εγγυημένο φορτίο θα ανέρχεται από την ολοκλήρωση του
έργου σε 4,7 εκατ. TEUS.

6. Αναβαθμίζονται τεχνολογικά οι Προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ, ώστε να μπορούν να
υποδέχονται πλοία νέας γενιάς (18.000 TEUS) καθιστώντας τον Πειραιά
διεθνή κόμβο μεταφόρτωσης στη Μεσόγειο.

Σημειώνεται ότι στη θέση του δυτικού Προβλήτα ΙΙΙ δεν υπάρχει Προβλήτας
του ΟΛΠ Α.Ε., αλλά θάλασσα και επομένως σε σχέση με τη σύμβαση του
2009, η παρούσα νέα επένδυση είναι εξόχως θετική για τα συμφέροντα του
ΟΛΠ Α.Ε.

About kymaeditor

Check Also

Θεσσαλονίκη: Τραυματισμός ναυτικού μέλους πληρώματος του Ε/Γ-Ο/Γ «ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΜΥΚΟΝΟΣ»

Ενημερώθηκε, βραδινές ώρες την 16-09-2023, η Λιμενική Αρχή Θεσσαλονίκης, για τον τραυματισμό 21χρονου ναυτικού (ειδικότητας …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *