Ðïëßôåò ðåñðáôïýí Ýîù áðü ôïí êëåéóôü óôáèìü ôïõ ìåôñü óôï ÌïíáóôçñÜêé.ÁèÞíá.ÐÝìðôç 17 Éáíïõáñßïõ 2013 Ïé ìåôáêéíÞóåéò ôùí ðïëéôþí äéåîÜ÷èçêáí ìå äõóêïëßá óÞìåñá ëüãï ôçò 24ùñçò áðåñãßáò ðïõ Ý÷ïõí ðñïêçñýîåé ïé åñãáæüìåíïé óôï ìåôñü, ïé ïðïßïé äéáìáñôýñïíôáé ãéá ôçí ÝíôáîÞ ôïõò óôï åíéáßï ìéóèïëüãéï. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/Öþôçò ÐëÝãáò Ã.

Κλειστός και σήμερα ο σταθμός του ΗΣΑΠ στο Μοναστηράκι.

Κλειστός θα είναι και σήμερα ο σταθμός του ΗΣΑΠ στο Μοναστηράκι, λόγω τεχνικών εργασιών.

Οι συρμοί θα διέρχονται από τον σταθμό χωρίς στάση, ενώ θα λειτουργήσει κανονικά ο σταθμός «Μοναστηράκι» της γραμμής 3 του Μετρό (Αιγάλεω-Δουκίσσης Πλακεντίας-Αεροδρόμιο).

Οι μετεπιβιβάσεις μεταξύ των τριών γραμμών του Μετρό θα γίνονται στους σταθμούς «Σύνταγμα», «Ομόνοια» και «Αττική».

About kymaeditor

Check Also

Ν/σ για την αξιοποίηση παραθαλάσσιων περιοχών-Στην Ολομέλεια της Βουλής για συζήτηση και ψήφιση

Το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για τους «Όρους αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *