Οι 15 προωθούμενες αλλαγές για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας

Η γραφειοκρατία στο Δημόσιο αποτελούσε (και αποτελεί)  όλα τα προηγούμενα χρόνια έναν μεγάλο «βραχνά» για την χώρα μας και  η ταλαιπωρία για εκατομμύρια Έλληνες, στις συναλλαγές τους με τις Δημόσιες Υπηρεσίες, ήταν μεγάλη.  Η καταπολέμηση του φαινομένου αυτού βρίσκεται ψηλά στην κυβερνητική ατζέντα και τρανή απόδειξη είναι τα «όπλα» (για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και την μείωση των διοικητικών βαρών) που παρουσιάστηκαν  από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Με τις μεταρρυθμίσεις δημιουργούνται συνθήκες «υγιούς και βιώσιμης ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία» τόνισε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Αναλυτικά τα μέτρα

Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργού, τα μέτρα που λαμβάνει το υπουργείο είναι τα ακόλουθα:

Ενίσχυση και αναβάθμιση ΚΕΠ

Τα ΚΕΠ, προσφέρουν από τις αρχές Μαρτίου μια σειρά νέων υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, κάθε πολίτης έχει πια δυνατότητα να ζητά και να λαμβάνει από το ΚΕΠ της γειτονιάς του:

 

1) Φορολογική ενημερότητα των αρμόδιων ΔΟΥ

2) Ασφαλιστική ενημερότητα και βεβαίωση οικοδομοτεχνικού έργου του ΙΚΑ

3) Πιστοποιητικά Δημοτολογίου:

 

-Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης

 

-Βεβαίωση γέννησης

 

-Βεβαίωση ιθαγένειας

 

Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης ειδικά για τον ΟΓΑ

4) Βεβαίωση αποδοχών συντάξεων και εκκαθαριστικό σημείωμα του ΝΑΤ

Οι νέες υπηρεσίες που παρέχονται πλέον από τα ΚΕΠ, τα καθιστούν μοναδικό σημείο αναφοράς και συναλλαγής του πολίτη με τη δημόσια διοίκηση. Η ζήτηση των νέων βεβαιώσεων και των πιστοποιητικών που εκδίδονται ηλεκτρονικά μέσω ΚΕΠ, ανέρχεται σε άνω των δύο εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο ενώ το σύνολο σχεδόν από τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, αποτελούν δικαιολογητικά που απαιτούνται σε 473 διαδικασίες του δημόσιου τομέα. Για τις διαδικασίες αυτές, το ΚΕΠ αναζητά ηλεκτρονικά τα σχετικά δικαιολογητικά οπότε δεν απαιτείται η προσκόμισή τους από τον Πολίτη.

5) Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων του δημοσίου τομέα

Καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων από τους ενδιαφερόμενους στο σύνολο των συναλλαγών τους όχι μόνο με τις δημόσιες υπηρεσίες αλλά και με τους φορείς, που άμεσα ή έμμεσα ελέγχονται από το κράτος, όταν πρόκειται για έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς. Αντί των πρωτοτύπων ή των επικυρωμένων αντιγράφων, οι ενδιαφερόμενοι (πολίτες ή επιχειρήσεις) θα υποβάλλουν στις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα και στη συνέχεια οι υπηρεσίες και οι φορείς αυτοί θα υποχρεούνται να διενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των φωτοαντιγράφων που έχουν υποβληθεί.

Είναι ενδεικτικό ότι ειδικά με την κατάργηση υποχρέωσης επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων απαλλάσσουμε και τους πολίτες από ένα δυσβάστακτο διοικητικό βάρος αλλά και απελευθερώνουμε χρόνο κι ενέργεια από την διοίκηση καθώς κάθε χρόνο πραγματοποιούνται περίπου 35 εκατ. επικυρώσεις εγγράφων που κατά μέσο όρο χρειάζονται 3 λεπτά η κάθε μία. Με αυτό τον τρόπο εξοικονομούμε 1,75 εκατ. ανθρωποώρες και περί τους 1.000 υπαλλήλους ετησίως οι οποίοι θα απασχολούνταν αποκλειστικά με αυτό το αντικείμενο των επικυρώσεων.

6) Κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης πράξεων εταιριών σε ΦΕΚ

Kαταργείται από την 1η Ιουλίου του 2014 η υποχρέωση δημοσίευσης στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ των τροποποιήσεων καταστατικού και των ετήσιων ισολογισμών των Ανωνύμων Εταιρειών και των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης. Η ανάγκη δημοσιότητας για τις συγκεκριμένες πράξεις των εταιρειών καλύπτεται πλέον μέσω του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ).

7) Κατάργηση του γνησίου της υπογραφής στις υπεύθυνες δηλώσεις που υποβάλλονται κατά την Α’ φάση των διαγωνισμών του Δημοσίου

Καταργήθηκε η υποχρέωση βεβαίωσης γνησίου υπογραφής στην υπεύθυνη δήλωση που κατατίθεται στην πρώτη φάση προσφοράς σε διαγωνισμό του Δημοσίου. Η υπεύθυνη δήλωση κατατίθεται στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό χωρίς να απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή, ακόμα και αν διαφορετικά ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.

Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προχώρησε, για πρώτη φορά, στην κατάργηση των συστημάτων αδειοδοτήσεων, ξεκινώντας από 25 διαδικασίες αδειοδότησης συγκεκριμένων δραστηριοτήτων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Καταργείται σε πολλές περιπτώσεις πλήρως η απαίτηση υποβολής φακέλου δικαιολογητικών, η οποία εξακολουθούσε να ισχύει σε άλλες περιπτώσεις κατάργησης αδειοδοτήσεων στο παρελθόν. Η γνωστοποίηση ισχύει πλέον και για την έναρξη της δραστηριότητας και για την αντικατάσταση, μεταβίβαση καταστήματος και προσθήκη σε αυτό άλλης δραστηριότητας.

 

Στις παρακάτω επαγγελματικές δραστηριότητες ισχύει πλέον το σύστημα γνωστοποίησης, που κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο μετά τη χορήγηση προέγκρισης από το Δήμο:

 

8) Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος διάθεσης τροφίμων και ποτών (19 δραστηριότητες αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών όπως παντοπωλείο, ιχθυοπωλείο, κρεοπωλείο, κατάστημα ξηρών καρπών, γαλακτοκομικών και ζαχαρωδών ειδών κλπ)

 

9) Καταστήματα παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος (4 δραστηριότητες αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας όπως κομμωτήριο, κουρείο, κατάστημα περιποίησης χεριών ποδιών, εργαστήριο δερματοστιξίας)

 

10) Γυμναστήριο ή αθλητική σχολή (αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού)

 

Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών – βεβαιώσεων

 

Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών (ένταξη νέων πιστοποιητικών, επικαιροποίηση παλαιών, κατάργηση της αυτεπάγγελτης αναζήτησης κατόπιν συναίνεσης του πολίτη) στα Υπουργεία:

 

11) Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 

12) Ναυτιλίας και Αιγαίου

 

13) Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

14) Εθνικής Άμυνας

 

15) Περιορισμός συναρμοδιοτήτων Υπουργών

Ύστερα από πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκου Μητσοτάκη, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους Υπουργούς, εκδόθηκε Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο περιορίζονται ή καταργούνται συναρμοδιότητες Υπουργών, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, για την έκδοση ατομικού ή κανονιστικού χαρακτήρα διοικητικών πράξεων (ΚΥΑ ή Π.Δ.). Ο συνολικός αριθμός των υπογραφών που καταργήθηκαν ανέρχεται σε 150.

Με τον περιορισμό συναρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων επιτυγχάνεται επίσης η επιτάχυνση του διοικητικού έργου, καθώς δεν θα παρατηρείται πλέον το φαινόμενο, κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων, κανονιστικού ή ατομικού περιεχομένου, να απαιτούνται τρεις, τέσσερις ή και περισσότερες συνυπογραφές Υπουργών.

 

About kymaeditor

Check Also

Δόμνα Μιχαηλίδου: «Ύψιστη προτεραιότητα της Κυβέρνησης η ευημερία και η κοινωνική ασφάλεια των πολιτών»

«Οι προοπτικές του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης διαγράφονται θετικές» ανέφερε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *