Ορισμός και ανάθεση αρμοδιοτήτων Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων Κερατσινίου – Δραπετσώνας

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως άμισθους Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, με θητεία από 3/9/2014 μέχρι 28/2/2017 εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου,
και τους μεταβιβάζει, με εξουσιοδότηση υπογραφής, αρμοδιότητες ως εξής

Α) Στον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Δασκαλάκη Ευστράτιο
μεταβιβάζει καθ’ ύλη τις παρακάτω αρμοδιότητες
Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό, εποπτεία και έλεγχο
όλων των λειτουργιών της

Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης, που περιλαμβάνει τα Τμήματα

α) Έκδοσης Αδειών Δόμησης.

β) Πολεοδομικών Εφαρμογών.

γ) Ελέγχου Κατασκευών.

Την υπογραφή όλων των υπηρεσιακών εγγράφων που αφορούν την
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης .

Την θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των πολιτών και την επικύρωση αντιγράφων
και φωτοαντιγράφων από τα εις χείρας πολιτών πρωτότυπα ή αντίγραφα διαφόρων
διοικητικών εγγράφων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Εντεταλμένου Συμβούλου τις αρμοδιότητες
ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης Γεώργιος.

Β) Στην Εντεταλμένη Δημοτικό Σύμβουλο κα Ρέπα-Νικάνδρου Γαρυφαλιά
μεταβιβάζει καθ’ ύλη τις παρακάτω αρμοδιότητες
Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό, εποπτεία και έλεγχο
όλων των λειτουργιών των

Παιδικών, Βρεφικών Σταθμών.

Την υπογραφή όλων των υπηρεσιακών εγγράφων που αφορούν τους
Παιδικούς, Βρεφικούς Σταθμούς.

Την θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των πολιτών και την επικύρωση αντιγράφων
και φωτοαντιγράφων από τα εις χείρας πολιτών πρωτότυπα ή αντίγραφα διαφόρων
διοικητικών εγγράφων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Εντεταλμένου Συμβούλου τις αρμοδιότητες
ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Περδίκη Παναγιώτα.

Γ) Στην Εντεταλμένη Δημοτικό Σύμβουλο κα Βαρλά Σταυρούλα
μεταβιβάζει καθ’ ύλη τις παρακάτω αρμοδιότητες
Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό, εποπτεία και έλεγχο
όλων των λειτουργιών των

ΚΑΠΗ.

Την υπογραφή όλων των υπηρεσιακών εγγράφων που αφορούν τα
ΚΑΠΗ του Δήμου μας.

Την θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των πολιτών και την επικύρωση αντιγράφων
και φωτοαντιγράφων από τα εις χείρας πολιτών πρωτότυπα ή αντίγραφα διαφόρων
διοικητικών εγγράφων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Εντεταλμένου Συμβούλου τις αρμοδιότητες
ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Περδίκη Παναγιώτα.

Δ) Στην Εντεταλμένη Δημοτικό Σύμβουλο κα Γκρόζου Άννα
μεταβιβάζει καθ’ ύλη τις παρακάτω αρμοδιότητες
Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό, εποπτεία και έλεγχο
όλων των λειτουργιών των

Δομών Υγείας.

Την υπογραφή όλων των υπηρεσιακών εγγράφων που αφορούν τις
Δομές Υγείας του Δήμου μας.

Την θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των πολιτών και την επικύρωση
αντιγράφων και φωτοαντιγράφων από τα εις χείρας πολιτών πρωτότυπα ή αντίγραφα
διαφόρων διοικητικών εγγράφων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Εντεταλμένου Συμβούλου τις
αρμοδιότητες ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Περδίκη Παναγιώτα.

Ε) Στην Εντεταλμένη Δημοτικό Σύμβουλο κα Μιχάλογλου Στυλιανή
μεταβιβάζει καθ’ ύλη τις παρακάτω αρμοδιότητες
Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό, εποπτεία και έλεγχο
όλων των λειτουργιών που αφορούν την

Παιδεία.

Την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων και όλων των υπηρεσιακών
εγγράφων που αφορούν την Παιδεία και όλων των μεταβιβαζόμενων
αρμοδιοτήτων.

Την θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των πολιτών και την επικύρωση
αντιγράφων και φωτοαντιγράφων από τα εις χείρας πολιτών πρωτότυπα ή αντίγραφα
διαφόρων διοικητικών εγγράφων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Εντεταλμένου Συμβούλου τις
αρμοδιότητες ασκεί ο δήμαρχος κ. Βρεττάκος Χρήστος.

ΣΤ) Στην Εντεταλμένη Δημοτικό Σύμβουλο κα Κυραμαργιού Ελένη
μεταβιβάζει καθ’ ύλη τις παρακάτω αρμοδιότητες

Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό, εποπτεία και έλεγχο
όλων των λειτουργιών που αφορούν τον Πολιτισμό.

Την υπογραφή όλων των υπηρεσιακών εγγράφων που αφορούν τον
Πολιτισμό του Δήμου μας.

Την θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των πολιτών και την επικύρωση
αντιγράφων και φωτοαντιγράφων από τα εις χείρας πολιτών πρωτότυπα ή αντίγραφα
διαφόρων διοικητικών εγγράφων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Εντεταλμένου Συμβούλου τις
αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Καραγιαννάκης Χρήστος.

Ζ) Στην Εντεταλμένη Δημοτικό Σύμβουλο κα Καπετανίδου Ελένη
μεταβιβάζει καθ’ ύλη τις παρακάτω αρμοδιότητες
Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό, εποπτεία και έλεγχο
όλων των λειτουργιών που αφορούν τις

Βιβλιοθήκες, Ιστορικά Αρχεία και Μουσεία.

Την υπογραφή όλων των υπηρεσιακών εγγράφων που αφορούν τις
Βιβλιοθήκες, τα Ιστορικά Αρχεία και Μουσεία του Δήμου μας.

Την θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των πολιτών και την επικύρωση
αντιγράφων και φωτοαντιγράφων από τα εις χείρας πολιτών πρωτότυπα ή αντίγραφα
διαφόρων διοικητικών εγγράφων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Εντεταλμένου Συμβούλου τις
αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Καραγιαννάκης Χρήστος.

Η) Στον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Θωμαíδη Δημήτριο
μεταβιβάζει καθ’ ύλη τις παρακάτω αρμοδιότητες
Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό, εποπτεία και έλεγχο
όλων των λειτουργιών που αφορούν τον Αθλητισμό.

Την υπογραφή όλων των υπηρεσιακών εγγράφων που αφορούν τον
Αθλητισμό του Δήμου μας.

Την θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των πολιτών και την επικύρωση
αντιγράφων και φωτοαντιγράφων από τα εις χείρας πολιτών πρωτότυπα ή αντίγραφα
διαφόρων διοικητικών εγγράφων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Εντεταλμένου Συμβούλου τις
αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Καραγιαννάκης Χρήστος.

Θ) Στον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Θεόδοτο Μιλτιάδη
μεταβιβάζει καθ’ ύλη τις παρακάτω αρμοδιότητες
Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό, εποπτεία και έλεγχο
όλων των λειτουργιών που αφορούν τηνΚαθαριότητα.

Την υπογραφή όλων των υπηρεσιακών εγγράφων που αφορούν την
Καθαριότητα του Δήμου μας.

Την θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των πολιτών και την επικύρωση
αντιγράφων και φωτοαντιγράφων από τα εις χείρας πολιτών πρωτότυπα ή αντίγραφα
διαφόρων διοικητικών εγγράφων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Εντεταλμένου Συμβούλου τις
αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αλεξίου Κωνσταντίνος.

Ι) Στην Εντεταλμένη Δημοτικό Σύμβουλο κα Διακάκη Ευγενεία
μεταβιβάζει καθ’ ύλη τις παρακάτω αρμοδιότητες
Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό, εποπτεία και έλεγχο
όλων των λειτουργιών που αφορούν το Πράσινο.

Την υπογραφή όλων των υπηρεσιακών εγγράφων που αφορούν το
Πράσινο του Δήμου μας.

Την θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των πολιτών και την επικύρωση
αντιγράφων και φωτοαντιγράφων από τα εις χείρας πολιτών πρωτότυπα ή αντίγραφα
διαφόρων διοικητικών εγγράφων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Εντεταλμένου Συμβούλου τις
αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αλεξίου Κωνσταντίνος.

 

http://www.keratsinivoice.blogspot.gr

About kymaeditor

Check Also

Νέα γκράφιτι στα Σχολεία του Ρέντη και της Νίκαιας

Γκράφιτι δημιουργήθηκαν τις τελευταίες λίγες εβδομάδες στις προσόψεις του 4ου Νηπιαγωγείου Ρέντη και των Δημοτικών …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *