Δέκα προσλήψεις ωρομίσθιων στο δήμο Νίκαιας- Ρέντη

Η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη (∆Η.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ.)  ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εκπαιδευτικό προσωπικό (άνδρες – γυναίκες), , για τις εξής ειδικότητες με τα αντίστοιχα προσόντα και την αντίστοιχη σύμβαση εργασίας.Τα άτομα που θα προσληφθούν, θα εργασθούν ως ωρομίσθιοι, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών.

Αναλυτικά:

Εκπαιδευτικό – ∆ιδακτικό Προσωπικό :

 ∆έκα  Καθηγητές Μουσικής, στις εξής ειδικότητες :

– Ένας  Εκτελεστής Μουσικών Έργων, συνοδός πιάνου.

– Ένας  Καθηγητής Κλασσικής και Ηλεκτρικής Κιθάρας.
-Ένας  Καθηγητής Μπουζουκιού – Ούτι.

– Ένας  Καθηγητής Μονωδίας και Ανωτέρων Θεωρητικών.

– Ένας  Καθηγητής Πιάνου, Μουσικής ∆ωµατίου, Συνοδείας.
– Ένας  Καθηγητής Βιολιού, Βιόλας.
– Ένας  Καθηγητής Κιθάρας, Μαντολίνου.
– Ένας  Καθηγητής Πιάνου – Θεωρητικών Μουσικής

– Ένας  Καθηγητής Πιάνου
– Ένας  Καθηγητής Μουσικής Χορωδίας2

 Ένας  ∆άσκαλος Κεραµικής / Αγγειοπλαστικής (Τεχνική-
Τροχός)
 Ένας Καθηγητής Ζωγραφικής / Χαρακτικής – Επιµελητής /
Υπεύθυνος Εργαστηρίου Χαρακτικής.
 Ένας  Καθηγητής Μοντέρνου Χορού
 Ένας  Καθηγητής Εισαγωγή στο Χορό, Ζούµπα
 ∆ύο  Καθηγητές Σκηνοθεσίας – θεατρολογίας
Προϋπόθεση λειτουργίας κάποιου τµήµατος είναι η ύπαρξη ενδιαφέροντος
από µαθητές.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία άνω των 18.

Ειδικά τυπικά προσόντα :
• Εντοπιότητα.
• Τίτλος Σπουδών συναφής µε την ειδικότητα της Αίτησης του
υποψηφίου για την πρόσληψη.
• Αποδεδειγµένη Προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών, στην
διδασκαλία της ειδικότητας της Αίτησης του υποψηφίου για την
πρόσληψη (απαραίτητη προϋπόθεση η κατάθεση βεβαίωσης
προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση).
• Αποδεδειγµένη Καλλιτεχνική ∆ραστηριότητα και Επαγγελµατική
Εµπειρία στον χώρο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την Αίτηση τους πρέπει να υποβάλουν
υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση.
2. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής
ταυτότητας.
3. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών τους.
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
5. Βεβαίωση Προϋπηρεσίας ή Πιστοποιητικό εµπειρίας στο αντικείµενο της
ειδικότητας. Έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία του κυρίου
φορέα ασφαλιστικής κάλυψης.
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο
16 του Ν.3584/2007 : (α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα και δεν έχουν λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση,

(β) ότι δεν έχουν καταδικασθεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεσης, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήµιση ή εγκλήµατα
κατά των ηθών ή το νόµισµα,

(γ) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεµφθεί µε τελεσίδικό βούλευµα για κακούργηµα ή για πληµµέληµα της προηγούµενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκηµα παραγράφηκε, (δ)  ότι δεν υπάρχει κώλυµα από απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
7. Ειδικά για την ειδικότητα Καθηγητή Κιθάρας, Μαντολίνου, απαιτείται Αποφοιτήριο Τίτλου Σπουδών για Μαντολίνο ή Βεβαίωση Σπουδών Έγχορδου Παραδοσιακού Οργάνου από Μουσικό Σχολείο.
8. Οι Υποψήφιοι που πληρούν τις άνω προϋποθέσεις, θα κληθούν σε ακρόαση εκτέλεσης έργου, κατά την κρίση της επιτροπής, η οποία θα αξιολογήσει, τα πλείονα προσόντα, την καλλιτεχνική σταδιοδροµία, τις βραβεύσεις και διακρίσεις σε επίσηµους διεθνείς και πανελλήνιους διαγωνισµούς, συνεκτιµώντας την εκπαιδευτική παρουσία.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Η προθεσµία υποβολή των δικαιολογητικών από τους ενδιαφεροµένους,  θα ξεκινήσει την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης στις τοπικές εφηµερίδες ή την ανάρτηση της στο χώρο ανακοινώσεων της ∆Η.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ.
ΝΠΙ∆. και στο κατάστηµα του ∆ήµου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, θα έχει χρονική διάρκεια δέκαηµερολογιακών ηµερών.
Τα δικαιολογητικά τους οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να τα καταθέσουν  αυτοπροσώπως ή µε εξουσιοδότηση στην Γραµµατεία της ∆Η.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ.  Ν.Π.Ι.∆. τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (∆ευτέρα έως Παρασκευή 08:00 – 16:00).

About kymaeditor

Check Also

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων: Αρχαιολογικός περίπατος στο Ιερό του Ποσειδώνα στην Καλαυρεία Πόρου

Ελάτε μαζί μας να γνωρίσουμε ένα από τα πιο σημαντικά αρχαία θρησκευτικά κέντρα του Αργοσαρωνικού, …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *