Τρεις καθαριστές- ριες προσλαμβάνει ο δήμος Νίκαιας – Ρέντη

Η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου, με 3 καθαριστές/στριες για το σχολικό έτος 2014-2015 για την κάλυψη των αναγκών των δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείου του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη, μετά από εισηγήσεις των Διευθυντών/Προισταμένων για την άμεση ανάγκη πρόσληψης καθαριστών/καθαριστριών για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία σύμβασης έως 30/06/2015.

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τον καθαρισμό των αιθουσών διδασκαλίας, των γραφείων, του προαυλίου καθώς και όλων των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου σε καθημερινή βάση.

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να πληρούν κατ΄ ελάχιστο τις εξής προυποθέσεις:

1. Να είναι Έλληνες Πολίτες ή πολίτες χωρών μελών της Ε.Ε ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια παραμονής & εργασίας στη χώρα μας.
2. Να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων τους. (Βεβαίωση από Παθολόγο).
3. Το συνολικό ετήσιο εισόδημά τους, από διάφορες πηγές να μην υπερβαίνει το 50% του ετήσιου εισοδήματος του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό καθορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Να είναι δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη.
5. Να μην έχει συνάψει σύμβαση με άλλη σχολική μονάδα κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.
6. Να μην έχει καταδικαστεί και να μην είναι φυγόποινος/φυγόποινη για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
7. Να είναι άνεργος/ άνεργη . Σε περίπτωση που δεν βρεθεί υποψήφιος/α άνεργος/ άνεργη θα επιλεγεί υποψήφιος που δεν πληροί το συγκεκριμένο κριτήριο.

Οι υποψήφιοι/ες κατατάσσονται με σειρά προτεραιότητας ως εξής:

1. Προηγούνται οι άνεργοι υποψήφιοι οι οποίοι είναι αρχηγοί μονογονεικών οικογενειών και μεταξύ αυτών, εκείνοι που έχουν περισσότερα τέκνα εν ζωή (πολύτεκνοι,τρίτεκνοι), ανεξάρτητα εάν είναι ανήλικα ή ενήλικα και μεταξύ αυτών εκείνοι που έχουν τέκνο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
2. Έπονται οι άνεργοι υποψήφιοι με 4 τέκνα και άνω και ακολουθούν οι υποψήφιοι με 3 τέκνα και μεταξύ αυτών και υποψήφιος γονέας τέκνου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

3. Τέλος, κατατάσσονται όλοι οι υποψήφιοι σύμφωνα με τον αριθμό των τέκνων τους και το εισόδημά τους.

Η κατάταξη των υποψηφίων θα επικυρωθεί με απόφαση της Σχολική Επιτροπής, την Τετάρτη 17/09/2014 στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη,στο Παλιό Δημαρχείο (1ος όροφος) και ώρα 18:00 – 20:00 μ.μ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Αίτηση
2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, Άδεια Παραμονής και εργασίας προκειμένου για πολίτες τρίτων χωρών.
3. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας οικ. Έτους 2013. Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση θα κατατεθεί σχετική βεβαίωση της οικείας Οικονομικής Εφορίας.
4. Βεβαίωση μόνιμου κατοικίας.
5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.
6. Για τους γονείς με τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, Πιστοποιητικό της Υγειονομικής Επιτροπής του Ασφαλιστικού Φορέα τους.
7. Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ για την απόδειξη της ανεργίας ή την κάρτα ανεργίας.
8. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα β) ότι δεν έχουν συνάψει Σύμβαση με άλλη σχολική μονάδα γ) η φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων τους.
1. Κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που θα βοηθήσει στην πρόσληψη.

ΠΡΟΣΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν αυτοπροσώπως, στην Γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη στο παλιό Δημαρχείο (1ος Όροφος) στην διεύθυνση Π.Τσαλάρη 10. Αρμόδιος υπάλληλος η Κα Σταμούλη Μαρίνα τηλ. 2132075206 από την 9/09/2014 εως 15/09/2014 και ώρες 09:00 – 14:00.
Ο υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα υπογράψει σύμβαση ορισμένου χρόνου ως και την 30/06/2015 και η αμοιβή του/της (συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών) θα καταβάλεται από την Σχολική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 2/18254/0022/3-4-2008 (ΦΕΚ 672/Β17-4-2008) Κοινής Απόφασης Υπουργών Οικονομίας Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Η πληρωμή θα γίνεται όταν κατατίθενται τα χρήματα από τον αρμόδιο φορέα το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Οι αποδοχές τους υπολογίζονται βάσει αιθουσών που θα καθοριστεί από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Περίληψη της παρούσας να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην είσοδο του σχολικού συγκροτήματος.

About kymaeditor

Check Also

ΠΕ Αττικής: Πορεία υλοποίησης έργων σε Κύθηρα-Αντικύθηρα

Τα έργα υποδομών και ανάπτυξης που χρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια Αττικής στο Δήμο Κυθήρων – …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *