ΥΝΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μετάταξης για ενδιαφερόμενους υπαλλήλους ΟΛΠ και ΟΛΘ

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 11 του Μέρους Β΄ του ν. 4404/2016 (Α΄ 126) και της αριθμ. πρωτ. 2903.18-1/41347/2019/04-06- 2019 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄2220), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.πρωτ. 2903.18-1/22203/2020/08-04- 2020 όμοια Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, του Υφυπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄1523) και ισχύει,

ΚΑΛΕΙ

τους ενδιαφερομένους υπαλλήλους της ΟΛΠ Α.Ε. και της ΟΛΘ Α.Ε. που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 11 του Μέρους Β΄ του ν. 4404/2016 (Α΄ 126) να δηλώσουν την επιθυμία τους για μετάταξη, αποστέλλοντας σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη, ως συνημμένο υπόδειγμα, στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στην ταχ.δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1- Ε2, 18510, Πειραιάς, γραφείο 104, ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier), συνοδευόμενη από τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά:
-Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας,
-Ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα τίτλων σπουδών και γνώσης Η/Υ,
– Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
-Πρόσφατο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από Ο.Λ.Π. Α.Ε. και Ο.Λ.Θ. Α.Ε., κατά περίπτωση, από το οποίο να προκύπτουν τα έτη υπηρεσίας στην αντίστοιχη εταιρεία, ο βαθμός στην ιεραρχία, ότι δεν υφίσταται οποιοδήποτε κώλυμα μετάταξης από γενική ή ειδική διάταξη νόμου, καθώς και τυχόν ηθικές αμοιβές ή τυχόν στοιχεία του πειθαρχικού φακέλου του υπαλλήλου. Στο εν λόγω πιστοποιητικό θα προσδιορίζεται σαφώς, βάσει του ισχύοντος Κανονισμού της αντίστοιχης Α.Ε., η εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, στην οποία ανήκει ο υπάλληλος κατά το χρόνο έκδοσης του πιστοποιητικού.
-Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/86, θεωρημένη από δημόσια αρχή για το γνήσιο της υπογραφής, ή ηλεκτρονική, μέσω αυθεντικοποίησης με κωδικούς taxisnet της υπεύθυνης δήλωσης (e-Dilosi), στην οποία να δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα είναι ακριβή και ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του αιτούντος αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τα άρθρα 5, 8, 9 και 149 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως ισχύει,
Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
Τυχόν επιπρόσθετα, κατά την κρίση του, δικαιολογητικά (όπως πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας, κλπ). Σε κάθε περίπτωση η δήλωση υποβάλλεται εντός κλειστού φακέλου, εξωτερικά του οποίου αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου και η ένδειξη: «Aίτηση -Υπεύθυνη δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη σύμφωνα με το άρθρο 11 ν. 4404/2016».
Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί με την αίτησή τους να ζητούν μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας, εφόσον κατέχουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα του κλάδου αυτού.
Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά μετάταξη σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας, ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ρητά στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση ότι συναινεί. Για τις μετατάξεις σε ανώτερη ή κατώτερη κατηγορία προσκομίζονται αντίστοιχα οι απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών.
Η ημερομηνία υποβολής των ανωτέρω δηλώσεων λήγει την 30/06/2020. Στην περίπτωση αποστολής της δήλωσης, με συστημένη επιστολή, ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier) ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2131374276 2131371231 και 2131371291, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.30 έως 14.30.

About kymaeditor

Check Also

Πόλεμος μεταξύ των μετόχων της MIG για τα «μάτια» της ΑΝΕΚ

Καθυστέρηση αρκετών μηνών στη συμφωνία απορρόφησης της ΑΝΕΚ από την Attica Group, που μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *