123 διαγνωστικές εξετάσεις καταργεί ο ΕΟΠΥΥ

 Δεν θα έχουν πλέον την δυνατότητα οι ασφαλισμένοι στον ΕΟΠΥΥ να κάνουν κάποιες συγκεκριμένες εξετάσεις καθώς καταργούνται και δεν θα  καλύπτονται από το Ταμείο. Ο Οργανισμός  κρίνει πως είναι αναχρονιστικές και πλέον καλύπτονται από άλλες πιο σύγχρονες ενώ υποστηρίζει ότι με την κατάργησή τους (συνολικά 123 εξετάσεων) θα υπάρξει εξοικονόμηση πόρων για τη βελτίωση της λειτουργίας του οργανισμού.

Αναλυτικά

1 Αλκαλική φωσφατάση λευκών αιμοσφαιρίων 110000039 3,43

2 Δοκιμασία κατακρατήσεως αιμοπεταλίων   110000042 4,49

3 Εξέταση αίματος για μέτρο ερυθρών αιμοσφαιρίων 110000100 2,88

4 Εξέταση για συστολή θρόμβου και αιμοπετάλια ανά 110000102 2,26

5 Αρυλική σουλφατάση Α (λευκά) 110000113 9,51

6 Αρυλική σουλφατάση Β (λευκά) 110000114 14,23

7 THROMBOTEST 110000129 7,16

8 Ποσοτικός προσδιορισμός Fe (σίδηρος) στο ήπαρ, σπλήνα ανά 110000131 4,75

9 Ποσοτικός προσδιορισμός Vir C στα λευκά αιμοσφαίρια 110000132 2,23

10 Ποσοτικός προσδιορισμός ΑΤΡ ερυθρών αιμοσφαιρίων 110000136 581,07

11 Πρωτεϊνες οξείας φάσεως (νεφελομετρικά ανά πρωτεΐνη) 110000269 4,4

12 Βασική πρωτεΐνη μυελίνης στο ΕΝΥ 120000072 20,54

13 α-Μαννοσιδάση (λευκά) 130000021 5,02

14 Προσδιορισμός κινητικού ιξώδους 130000053 4,49

15 Εξέταση κοπράνων πλήρως δι’ αμμωνίαν, οργανικά οξέα κ.λ.π. κατά Coipon 130000087 5,22

16 α-Mαννοσιδάση πλάσματος 130000130 11,89

17 Αρυλική Σουλφατάση Α ούρων 130000131 14,23

18 Αρυλική Σουλφατάση Α (πλάσμα) 130000132 11,89

19 Ποσοτικός προσδιορισμός βλεννοπολυσακχαριτών ούρων,  μέθοδος σχηματισμού συμπλοκών με ALGIAN BLUE 130000163 123,26

20 Ποσοτικός προσδιορισμός Fe στα ούρα 130000192 4,75

21 Ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ENY) με συμπύκνωση 130000194 4,75

22 Δοκιμασία ούρων κατόπιν χορηγήσεως χρωστικών 150000011 2,88

23 Αναζήτηση σπειροχαίτης δι΄ υπερμικροσκοπίου 150000016 8

24 Εξέταση γάλακτος γυναικός συνήθης 150000035 2,88

25 Αντίδραση Zondek – Friedman 150000039 14,23

26 Ενοφθαλμισμός ζώων για κοινά μικρόβια εκτός της αξίας των μυών 150000040 5,22

27 Ενοφθαλμισμός ζώων για Koch εκτός της αξίας των μυών 150000041 8,01

28 Παρασκευή αυτεμβολίων 150000055 8,63

29 Για εξέταση κηλίδων σπέρματος, πύου, μηκωνίου κοπράνων, διαφόρων ιστών του σώματος 150000068 2,88

30 Για εξέταση κηλίδων αίματος δια των χρωματικών κρυσταλλογραφικών και φασματοσκοπικών μεθόδων για κάθε μια ξεχωριστά 150000069 7,63

31 Για εξέταση αίματος προς καθορισμό της φύσεως αυτού (Ulenbruhen Ricret κ.λ.π.) 150000070 1,76

32 Τιτλοποΐηση αντισωμάτων εγκύων 150000073 42,67

33 Waler Rose 150000080 4,17

34 Δοκιμασία Latex 150000086 7,16

35 Ames Ona 150000102 4,75

36 Prolk – m 150000103 3,43

37 DERMO TEST 150000105 8,28

38 Ιολογικός Έλεγχος 150000108 5,22

39 Ηλεκτροφόρηση αντίθετης φοράς για εχινοκοκκίαση 150000122 4,75

40 Ηλεκτροφόρηση αντίθετης φοράς για μηνιγγίτιδα  150000123 9,51

41 Ηλεκτροφόρηση αντίθετης φοράς για αντιγόνα σε υγρά σώματος   150000124 9,51

42 Αναζήτηση αντιγόνων με επισυγκόλληση    150000125 1,76

43 Β2 Μικροσφαιρίνη ούρων 120000496 9,51

44 Α1? Μικροσφαιρίνη ούρων 120000497 12,38

45 Οιστρόνη αίματος (E1) 160000097 12

46 Ελεύθερη τεστοστερόνη αίματος 160000127 9,51

47 Αντιμιτοχονδριακά αντισώματα (AMA ή ANTI-AMA) 120000097 8,28

48 Προσδιορισμός κατεχολαμινών ούρων 160000004 22

49 Προσδιορισμός αδρεναλίνης ούρων ή επινεφρίνη ούρων 24ώρου 160000007 12,38

50 Προσδιορισμός νοραδρεναλίνης ούρων ή νορεπινεφρίνη ούρων 24ώρου 160000008 41,03

51 Προσδιορισμός αλδοστερόνης ούρων (ALDO )        ανα  δείγμα: 160000013 16,46

52 Ολικές γονοδοτροπίνες FSH ούρων 24ώρου 160000014 4,75

53 Ολικές γονοδοτροπίνες LH ούρων 24ώρου 160000015 10

54 Οιστρογόνα ή πρεγναδιόλη ούρων 24ώρου, ανά 160000039 15,85

55 Πρεγναδιόλη 160000043 12,38

56 Μελανοκυτταροτρόπος ορμόνη 160000051 12,38

57 Αγγειοτονίνη Η 160000053 6,66

58 Προσδιορισμός 17 κετοστερινοειδών στα ούρα απλή (17 HO) 160000063 10

59 Διαχωρισμός κλασματικός 17 κετοστερινοειδών 160000064 20

60 Προσδιορισμός των 11 οξυστερινοειδών ή των οιστρογόνων ή της πρεγναδιόλης και λοιπών ορμονών 160000065 6,66

61 Ανάστροφη τριιωδοθυρονίνη ορού (RT3) 160000067 18,99

62 Θυροξινοδεσμευτική σφαιρίνη ορού (TBG) (σφαιρίνη δεσμεύουσα την Τ4) 160000084 9,51

63 Υποθαλαμικός γοναδοτροπικός παράγοντας ορού (GNRH) 160000089 9,51

64 Αντιδιουρητική ορμόνη  – ADH 160000093 28,47

65 Οπισθοβολβικές ενέσεις οινοπνεύματος κ.λ.π. 400000021 1,76

66 Κορεπραξία δια φωτοπηξίας 400000025 21,72

67 Εξέταση δι’ Adaptometre προσαρμογή στο σκότος 400000035 4,49

68 Οφθαλμοδυναμομέτρηση 400000039 2,26

69 Τονογράφημα 400000041 2,26

70 Ηλεκτροτανογραφία 400000042 5,46

71 Τονομέτρηση (ΠΔ 157/74) 400000045 2,26

72 Οπτικός νυσταγμός 400000058 2,41

73 Ορθοπτική άσκηση 400000060 2,41

74 Προσαρμογή στο σκότος 400000062 3,17

75 Τεστ υδροποσίας 400000067 2,91

76 Λογοπεδική εξέταση 540043002 4,75

77 Εξαίρεση σιελογόνων ενδοστομικώς (σιελολιθεία) 540043006 6,63

78 Αφαίρεση αλλότριου σώματος φάρυγγας   540043007 2,88

79 Έλξη υπερώας και οπίσθια ρινοσκόπηση 540043008 2,88

80 Βρογχιακά συρίγγια 540046001 19,81

81 Τραχειοβρογχοσκόπηση 540046002 6,63

82 Βιοψία βρόγχων 540046005 8,01

83 Έμμεσος λαρυγγοσκόπηση μετά εξάλειψης αντανακλαστικών 540048001 2,88

84 Πλύση ωτός απλή 540050006 2,26

85 Εξαίρεση βύσματος μιας πλευράς 540050007 2,26

86 Εξαίρεση βύσματος εκατέρωθεν 540050008 2,88

87 Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) κατ’ οίκον προ κόπωσης 220000002 5,22

88 Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) κατ’ οίκον μετά κόπωση 220000003 5,22

89 Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) στο ιατρείο μετά κόπωση (με ή χωρίς Laser) 220000005 4,05

90 Ορθοδιάγραμμα καρδιάς 220000007 4,05

91 Βαλληστοκαρδιογράφημα 220000010 4,05

92 Φωνοκαρδιογράφημα 220000012 2,88

93 Σφυγμογράφημα 220000013 3,43

94 Κινηματοαγγειογραφία  220000016 12,33

95 Ανυσματοκαρδιογράφημα 220000026 5,02

96 Κορυφοκαρδιογράφημα 220000027 2,96

97 Καρωτιδογράφημα 220000028 2,96

98 Ψυχοθεραπεία: α) Ναρκοανάλυση 270000016 4,05

99 Ηλεκτροσόκ: α) Στο ιατρείο 270000018 4,05

100 Ηλεκτροσόκ: β) Στο σπίτι 270000019 4,05

101 Θεραπεία νόσου του Parkinson δια κρυοπηξίας 270000022 128,48

102 Υπνοθεραπεία 270000023 4,49

103 Κοιλιογραφία εγκεφάλου  270000025 5,46

104 Ηλεκτρομυογραφική εξετάση – Δοκιμασία DESMEDT: γ) Ηχοεγκεφαλογράφημα  270000030 5,46

105 Ρεογράφημα – Ρεοεγκεφαλοφράφημα 270000033 5,46

106 Ινσουλινοθεραπεία   270000034 4,49

107 Χαρτογράφηση εγκεφάλου 270000040 35,22

108 Ανάλυση μυϊκού έργου ισχύος 270000047 78,47

109 Ανάλυση κίνησης αυχενικής μοίρας 270000048 87,84

110 Ανάλυση κίνησης οσφυϊκής μοίρας 270000049 87,84

111 Αφαίρεση επιδέσμου μικρού        380000001 0,65

112 Αφαίρεση επιδέσμου μεγάλου 380000002 1,2

113 Τοποθέτηση γύψου Πυελο-Μηρο-Κνημο-Ποδικού 380007001 15,55

114 Συνεχής έκταση άμεση ή έμμεση 380007002 6,63

115 Τοποθέτηση γύψου Ωμο-Βραχιονο-Πηχεο-Καρπικού 380009002 5,22

116 Άμεση ή έμμεση συνεχής έκταση  380019002 5,22

117 Αναίμακτη θεραπεία καταγμάτων και παθήσεων οστών λεκάνης 380023001 8,01

118 Τοποθέτηση γύψινου στηθοδέσμου επί παθήσεων σπονδυλικής στήλης 380041001 12,97

119 Ανάταξη καταγμάτων κλειδός 380047001 6,63

120 Ανάταξη καταγμάτων ωμοπλάτης 380047002 8,01

121 Ανάταξη καταγμάτων πλευρών 380047003 2,88

122 Τοποθέτηση γύψου Θωρακο-Ωμο-Βραχιονο-Πηχεο-Καρπικού 380049001 5,22

123 Συνεχής έκταση επί καταγμάτων ωμικής ζώνης 380049002 4,05

 

About kymaeditor

Check Also

Σημεία δωρεάν rapid test,σήμερα

Δ. Ζωγράφου-Γουδί, Πλατεία Αγίου Θωμά επί της Παπαδιαμαντοπούλου, 09:30-15:00 Δ. Κηφισιάς, Πλατεία Ηρώων, 11:00-16:00 Δ. …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *