φωτό αρχείου

Δήμος Πειραιά: Θέματα ημερήσιας διάταξης στο αυριανό Δημοτικό Συμβούλιο

Το προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά θα πραγματοποιηθεί διά τηλεδιάσκεψης,
για λόγους διασφάλισης της ∆ηµόσιας Υγείας, αύριο  Τετάρτη 9-2-2022 και ώρα 16:30.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Αντικατάσταση του Προέδρου της ∆ηµοτικής Επιτροπής Ισότητας.
Εισηγήτρια: Χαραλαµπία Ζηλάκου
2. Έκθεση πεπραγµένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2021.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης
3. Ορισµός ενός ∆ηµοτικού Συµβούλου, µε το νόµιµο αναπληρωτή του, ως µέλος στην
Επιτροπή καλλιτεχνικού διαγωνισµού για τη φιλοτέχνηση ανδριάντα του Πετρόµπεη Μαυροµιχάλη.
Εισηγητής: ∆ηµήτριος Αράπης
4. Ορισµός του µονίµου υπαλλήλου του ∆ήµου Πειραιά Αποστόλου Ιωάννη του Εµµανουήλ ως
υπευθύνου λογαριασµού της χρηµατοδότησης για το έργο ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ – µε
Ενάριθµο έργου 2021ΕΠ08510113 χρηµατοδοτούµενο από τον Προϋπολογισµό ∆ηµοσίων επενδύσεων της
ΣΑΕΠ 085/1.
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου
5. Αντικατάσταση λόγω συνταξιοδότησης µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού
Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου του ∆ήµου Πειραιά µε την επωνυµία Σχολική Επιτροπή Σχολικών
Μονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη
6. Μίσθωση κτισµάτων για τη µεταστέγαση των συνεργείων Πρασίνου των Α, ∆΄και Ε΄
∆ηµοτικών Κοινοτήτων, της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
Εισηγήτρια: Χαραλαµπία Ζηλάκου
7. Ετήσια µείωση µισθωµάτων του µισθωτή του ∆ήµου µας ΠΕΤΣΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ο οποίος
διατηρεί ισόγειο κατάστηµα επί της οδού Βασ. Γεωργίου 6, στο ηµιτελές ακίνητο της Ραλλείου,
σύµφωνα µε το Ν. 4071/2012 ΦΕΚ 85Α
/11-4-2012.
Εισηγητής: Αντώνιος Μοραντζής
8. Χορήγηση ή µη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε., µόνο κατά το µέρος που αφορά στη
χορήγηση Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου, σε επιχείρηση µαζικής εστίασης µερικής επεξεργασίας
(πρόχειρου γεύµατος), στην οδό Νοταρά 108.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης
9. Kαθορισµός του αριθµού των δόσεων που αφορούν στην καταβολή του ετήσιου τέλους των
αδειών κοινοχρήστων χώρων του έτους 2022 από καταστήµατα Κ.Υ.Ε, εµπορικά καταστήµατα και
περίπτερα και κουβούκλια περιπτέρων σύµφωνα µε την παρ.1 του αρθρ. 50 του Ν.4257/2014 η
οποία προστέθηκε στις διατάξεις του αρθρ. 13 του από 20/10/1958 Βασιλικού ∆ιατάγµατος, όπως
αντικαταστάθηκε από το αρ. 3 του Ν.1080/80 και τροποποιήθηκε µε την παρ. 3 του αρθρ. 16 του
Ν.3254/2004.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης
10. Έγκριση του Ο.Π.∆. ως προς τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονοµικών Αποτελεσµάτων του
Ν.Π.∆.∆. Οργανισµός Πολιτισµού Αθλητισµού Νεολαίας του ∆ήµου Πειραιά (Ο.Π.Α.Ν.),
οικονοµικού έτους 2022.
Εισηγήτρια: Χαραλαµπία Ζηλάκου
11. Έγκριση του Ο.Π.∆. ως προς τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονοµικών Αποτελεσµάτων του
Ν.Π.Ι.∆. Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟ.∆.Ε.Π.), οικονοµικού έτους 2022.
Εισηγήτρια: Χαραλαµπία Ζηλάκου
12. Έγκριση του Ο.Π.∆. ως προς τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονοµικών Αποτελεσµάτων του
Ν.Π.Ι.∆. ∆ηµοτική Ραδιοφωνία του ∆ήµου Πειραιά (∆Η.ΡΑ.Π.), οικονοµικού έτους 2022.
Εισηγήτρια: Χαραλαµπία Ζηλάκου
13. Λήψη απόφασης επιβολής προστίµου, για διαφηµίσεις που είχαν τοποθετηθεί, υπό µορφή
κάθετου Αεροπανό σε κολώνες φωτισµού της πόλης, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 2052/24-07-2020
έκθεση ελέγχου της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης
14. Έγκριση κατάστασης εφηµερίδων που προµηθεύεται ο ∆ήµος για τις ανάγκες της
ενηµέρωσης για το έτος 2022.
Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη
15. Απαγόρευση της στάσης και της στάθµευσης των οχηµάτων επί της οδού ∆ιστόµου 7-9, µε
εξαίρεση συγκεκριµένα σχολικά λεωφορεία του ιδιωτικού ∆ηµοτικού σχολείου ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ, για
τις ηµέρες και ώρες λειτουργίας του και το µήκος δεν δύναται να υπερβεί τα δεκαπέντε (15) µέτρα,
σε επικαιροποίηση-συµπλήρωση της υπ΄αρ. 326/13-04-2005 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Πειραιά.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Αργουδέλης
16. Έγκριση της διεξαγωγής των εκδηλώσεων “Ηµέρες Θάλασσας 2022” που θα
πραγµατοποιηθούν στον Πειραιά από 27-5-2022 έως 5-6-2022.
Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη
17. Έγκριση της τέλεσης του Μνηµοσύνου των 63 πεσόντων αεροπόρων µας µε το C-130 748 στο
όρος Όρθρυς (5-2-1991) που θα τελεσθεί στο µνηµείο που βρίσκεται στην Πλατεία “Ηρώων
Αεροπόρων και Πεσόντων C-130” στον Πειραιά.
Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη
18. Kατάργηση θέσης και αποξήλωση κουβουκλίου κενωθέντος-σχολάζοντος περιπτέρου, επί
της οδού Γρηγορίου Λαµπράκη αρ. 117.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

19. Κατάργηση θέσης και αποξήλωση κουβουκλίου κενωθέντος-σχολάζοντος περιπτέρου, επί
της οδού ∆ηµητρίου Γούναρη αρ. 18.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης
20. Υλοτοµία 3 τριών δένδρων και ενός 1 Θάµνου (Ελιά, Μουριά, Αεΐλανθος & Θαµνώδης
Πικροδάφνη) σε παρτέρι κοινόχρηστου χώρου-πεζοδρόµιο έµπροσθεν της οδού Κλεισόβης 63.
Εισηγήτρια: Αντωνία Καρακατσάνη
21. Υλοτοµία ενός δένδρου στη Γ’ ∆ηµ. Κοινότητα επί της οδού Σολωµού 2 & Ελ. Βενιζέλου
στο Ν. Φάληρο.
Εισηγήτρια: Αντωνία Καρακατσάνη

About kymaeditor

Check Also

Σε εξέλιξη οι έρευνες για το χθεσινό θανατηφόρο περιστατικό στον Πειραιά

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για την πρωτόγνωρη θανατηφόρα συμπλοκή μεταξύ  Κούρδων μέσα στο κατάστημα …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *