Πειραιάς: Θέματα ημερήσιας διάταξης της σημερινής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Η επόμενη  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά ,  θα πραγµατοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 14-12-2022 και ώρα 16:30, δια ζώσης και ταυτόχρονα µε τηλεδιάσκεψη (υβριδική συνεδρίαση), και τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος ∆ήµου Πειραιά έτους 2022 (10η).
Εισηγητής: ∆ηµήτριος Καρύδης
2. Μερική αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2022 (10η).
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου
3. Ορισµός του µονίµου υπαλλήλου του ∆ήµου Πειραιά Αποστόλου Ιωάννη του Εµµανουήλ ως υπευθύνου λογαριασµού της χρηµατοδότησης για τα εξής κάτωθι έργα: α) ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΥΛΗΣ
ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ. ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ – µε Ενάριθµο έργου 2022ΣΕ27510149 χρηµατοδοτούµενο από τον Προϋπολογισµό ∆ηµοσίων επενδύσεων της ΣΑΕ 275/1/2022.
β) ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ – µε Ενάριθµο έργου 2022ΣΕ27510150 χρηµατοδοτούµενο από τον Προϋπολογισµό ∆ηµοσίων επενδύσεων της ΣΑΕ 275/1/2022. Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου
4. Έγκριση των επεµβάσεων αστικής ανάπλασης που προτείνονται στα πλαίσια της µελέτης του έργου: ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΥΛΗΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ –ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ, στο πλαίσιο της Πράξης µε MIS 5050534 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Αργουδέλης
5. Έγκριση των επεµβάσεων στο πλαίσιο µελέτης του έργου µε τίτλο: Εργασίες επί των φερόντων στοιχείων και οποιονδήποτε άλλων κρίσιµων σηµείων της γέφυρας στην οδό Κόρακα στον Προφήτη Ηλία ∆ήµου Πειραιά.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Αργουδέλης
6. Παρακατάθεση, στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, αποζηµίωσης λόγω ρυµοτοµίας που επανεπιβλήθηκε µε την υπ’ αρ. 977637/6-10-2022 Απόφαση Περιφέρειας Αττικής– ΦΕΚ 696 ∆/21-10-2022, σύµφωνα µε τις διατξεις του άρθρου 89 του Ν. 4759/20, συνολικού ποσού 87.445,48 €, υπέρ αυτών που θα αναγνωρισθούν δικαστικά δικαιούχοι, για την ρυµοτόµηση
τµήµατος ιδιοκτησίας, επιφάνειας 152,31 τ.µ που βρίσκεται επί των οδών 25ης Μαρτίου και Θυµάτων Κατοχής του Τοµέα 23, του ∆ήµου Πειραιά, και αντιστοιχεί στην αποζηµίωση εδάφους και επικειµένων.
Εισηγητής: ∆ηµήτριος Αράπης
7. Εξέταση ενστάσεων κατά της υπ’ αρ. 77/04-04-2022 Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σχετική µε την Τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου του ∆ήµου Πειραιά στα Ο.Τ.180 & 179 του Τοµέα 23, για την προσαρµογή των οικοδοµικών – ρυµοτοµικών γραµµών της οδού ΑΙΜΟΥ, µεταξύ των οδών ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ και ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ, στην υφιστάµενη κατάσταση.
Εισηγητής: ∆ηµήτριος Αράπης
8. Αποδοχή των οφειλών της υπό εκκαθάριση ∆ηµοτικής Επιχείρησης Προβολής &
Επικοινωνίας (∆.Ε.Π.Ε.Π.) για τέλη κυκλοφορίας και ασφάλιστρα έτους 2023 του οχήµατος της ∆.Ε.Π.Ε.Π., συνολικού ποσού 1.350,00 € (600 € για τέλη κυκλοφορίας και 750,00 € για ασφάλιστρα) και έγκριση καταβολής τους.
Εισηγήτρια: Χαραλαµπία Ζηλάκου
9. Μίσθωση ακινήτων για τη µεταστέγαση του γραφείου της ∆΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας.
Εισηγήτρια: Χαραλαµπία Ζηλάκου
10. Καθιέρωση χώρου στάσης οχηµάτων µεταφοράς των πελατών του ξενοδοχείου ΤΡΙΤΩΝ και µόνο για την επιβίβαση και αποβίβασή τους, καθώς και τη φόρτωση και εκφόρτωση των αποσκευών τους επί της οδού Μακράς Στοάς, έµπροσθεν των αριθµών 1 & 3.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Αργουδέλης
11. Παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων του ∆ήµου Πειραιά για τη διεξαγωγή
χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Εµπορικού Συλλόγου Πειραιώς.
Εισηγήτρια: Ζαρακέλη Ανδριάνα
12. Xωροθέτηση περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Λουδοβίκου αρ. 2
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης
13. Xωροθέτηση περιπτέρου που βρίσκεται επί της Ακτής Καλλιµασιώτη, έναντι ΗΣΑΠ.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης
14. Κατανοµή του ποσού των 339.190,45 €, ως ∆΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2022, στις Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Πειραιά για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους και την παρακράτηση του ποσού των 31.884,00 € από την Ταµειακή υπηρεσία για την κάλυψη της δαπάνης για τα ΜΑΠ των σχολικών καθαριστριών.
Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη
15. Παραχώρηση χρήσης χώρων του Γενικού Λυκείου Καµινίων και συγκεκριµένα 8 αιθουσών του πρώτου ορόφου για τη µεταστέγαση τµηµάτων του ∆ΙΕΚ Πειραιά, για τα µαθήµατα διδασκαλίας αυτού τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 15:30-20:30 κατά το διδακτικό έτος 2022-2023.
Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη
16. Παραχώρηση χρήσης εργαστηρίων του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.) Πειραιά στο ∆ηµόσιο ΙΕΚ Κερατσινίου, κατά τη διάρκεια του φθινοπωρινού εξαµήνου 2022Β για το διδακτικό έτος 2022-2023.
Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη
17. Παραχώρηση χρήσης της αίθουσας ψυχοκινητικής αγωγής του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Πειραιά στο οικοτροφείο ενηλίκων ΟΣΤΡΙΑ κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους 2022-2023.
Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη
18. Καταστροφή και ανακύκλωση αχρήστων υλικών που βρίσκονται στην Γ’ ∆ηµοτική
Κοινότητα, στην ∆/νση Βρεφονηπιακών Σταθµών και στην ∆/νση Αρχιτεκτονικού &
ΛΤΕ.
Εισηγητής: Αντώνιος Μοραντζής
19. Καταστροφή και ανακύκλωση αχρήστων υλικών που βρίσκονται στο 25ο Νηπιαγωγείο, 47ο ∆ηµοτικό Σχολείο, στο Ειδικό ∆ηµοτικό Σχολείο Αυτιστικών και στους χώρους της ΣΚΥΠ.
Εισηγητής: Αντώνιος Μοραντζής
20. Υλοτοµία ενός δένδρου αεϊλάνθου επί της οδού Φαβιέρου 61.
Εισηγήτρια: Αντωνία Καρακατσάνη
21. Υλοτοµία δύο δένδρων νεραντζιάς που φύονται επί της οδού Πύργου 23 και Κόδρου στην Π.Κοκκινιά.
Εισηγήτρια: Αντωνία Καρακατσάνη

About kymaeditor

Check Also

“Καταγράφοντας τα κτήρια του Πειραιά”

Εσπερίδα, Τετάρτη 22 Μαΐου, 6μμ, Ιωνίδειος Σχολή Πειραιά Η ΜONUMENTA παρουσιάζει τα πρώτα αποτελέσματα του …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *