Πειραιάς: Θέματα ημερήσιας διάταξης του σημερινού Δημοτικού Συμβουλίου

Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά  θα πραγματοποιηθεί σήμερα  Τετάρτη 21-9-2022 και ώρα 17:00, διά τηλεδιάσκεψης, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1. Μερική αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2022 (6η).
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου
2. Λήψη απόφασης για τον εξώδικο ή µη συµβιβασµό µεταξύ του ∆ήµου και του Σωµατείου
Ελληνοχριστιανικής Παιδείας µε την επωνυµία Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, σχετικά µε την επίλυση της διαφοράς που έχει προκύψει, η οποία αφορά σε αποζηµίωση για την περιουσιακή ζηµιά που έχει υποστεί το σωµατείο και προέρχεται από κατάληψη και χρήση από σχολικό συγκρότηµα του ∆ήµου µας, χώρων µη καλυπτόµενους από τις υφιστάµενες µισθωτικές συµβάσεις.
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

3. Ορισµός δύο (2) ∆ηµοτικών Συµβούλων µετά των αναπληρωτών τους, ως µελών της
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ηµοπρασιών µισθώσεων – εκµισθώσεων και εκποίησης πραγµάτων του
∆ήµου.
Εισηγήτρια: Χαραλαµπία Ζηλάκου
4. Τροποποίηση του υφιστάµενου Εσωτερικού Κανονισµού Υπηρεσιών και Κανονισµού
Προσωπικού της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης του ∆ήµου Πειραιά (ΚΟ.∆.Ε.Π.).
Εισηγήτρια: Χαραλαµπία Ζηλάκου
5. Μίσθωση ακινήτων για τη µεταστέγαση των Α1, Α2, Β2, Γ1, Γ2, Ε2, και Ε3 Κέντρων
Αγάπης και Αλληλεγγύης της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών.
Εισηγήτρια: Χαραλαµπία Ζηλάκου
6. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης στην ∆ηµοτική Ραδιοφωνία Πειραιά ∆Η.ΡΑ.Π. από το ∆ήµο Πειραιά.
Εισηγήτρια: Χαραλαµπία Ζηλάκου
7. Λήψη απόφασης του ∆ήµου Πειραιά για: α) να παραταθούν έως τις 28-02-2024, οι όροι και συµφωνίες της Σύµβασης του δεσµευµένου λογαριασµού (escrow account) του Πράσινου Ταµείου,που εγκρίθηκαν µε τη µε αρ.8/15-01-2020 απόφαση του ∆.Σ. β) να εξουσιοδοτηθεί ο ∆ήµαρχοςΠειραιά κ. Ιωάννης Π. Μώραλης για την υπογραφή της παράτασης του συµβατικού χρόνου της
Σύµβασης δεσµευµένου λογαριασµού (escrow account) στο πλαίσιο του χρηµατοδοτικού
προγράµµατος του Πράσινου Ταµείου ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019, για το έργο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Ο∆ΟΥ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ.
Εισηγητής: ∆ηµήτριος Καρύδης
8. Έγκριση του Τοπικού Σχεδίου ∆ράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΤοΣ∆ΙΦ) του ∆ήµου Πειραιά.
Εισηγήτρια: Κυριακή Μπουρδάκου
9. Συζήτηση και κατάθεση απόψεων σχετικά µε την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την 3η
αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων
(ΠΕΣ∆Α) Περιφέρειας Αττικής.
10. Οικονοµική ενίσχυση των Σχολικών Επιτροπών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Πειραιά µε το ποσό των 67.538,44 € για την κάλυψη τρεχουσών αναγκών, των σχολικών µονάδων αρµοδιότητάς τους, από τα έσοδα του κληροδοτήµατος G. KELLIS.
Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη
11. Κατανοµή του ποσού των 339.190,45 €, ως Γ΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2022, στις
Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Πειραιά για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους και την παρακράτηση του ποσού των 20.000,00 € από την Ταµειακή υπηρεσία για την κάλυψη της δαπάνης για τα ΜΑΠ των σχολικών καθαριστριών.
Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη
12. Παραχώρηση χρήσης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και του περιβάλλοντα χώρου του  35ου και του 36ου ∆ηµοτικού Σχολείου Πειραιά στο Σύλλογο Φίλων Γυµναστικής Μοσχάτου ΣΦΙΓΜΟΣ για την πραγµατοποίηση προπονήσεων τµηµάτων ρυθµικής γυµναστικής για το σχολικό έτος 2022-2023.
Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη
13. Παραχώρηση χρήσης αιθουσών του 10ου Γυµνασίου Πειραιά στην Κοινωφελή ∆ηµοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟ.∆.Ε.Π.) για την υλοποίηση δωρεάν µαθηµάτων σε µαθητές Γυµνασίου και Λυκείου, µέσω των χειµερινών τµηµάτων του Προγράµµατος ∆ιδακτικής Αλληλεγγύης, που υπάγεται στις εθελοντικές δράσεις του ∆ήµου Πειραιά, από τις 5 Σεπτεµβρίου 2022 έως και τις 30 Ιουνίου του 2023.
Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη
14. Παραχώρηση χρήσης του προαύλιου χώρου του Γυµνασίου Καµινίων στο Αθλητικό
Σωµατείο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ για την πραγµατοποίηση προπονήσεων των τµηµάτων µπάσκετ για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023.
Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη
15. Παραχώρηση χρήσης του κλειστού γυµναστηρίου του σχολικού συγκροτήµατος στο οποίο συστεγάζονται το 1οΓυµνασίο-1ο Λύκειο Πειραιά (επί της οδού Αφεντούλη) στον Αθλητικό Όµιλο  Φρεαττύδος ΠΟΡΦΥΡΑΣ, στο Αθλητικό Σωµατείο Α.Φ.Μ.Σ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ και στον Εξωραϊστικό Εκπολιτιστικό Ναυταθλητικό Σύλλογο Πειραιά ∆ΙΟΓΕΝΗΣ για την πραγµατοποίηση προπονήσεωνν των οµάδων των Σωµατείων για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023.

Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη
16. Παραχώρηση χρήσης του κλειστού γυµναστηρίου του Γυµνασίου Καµινίων στον Α.Ο.
ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ για την πραγµατοποίηση προπονήσεων των οµάδων πετοσφαίρισης του Σωµατείου για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023.
Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη
17. Ανανέωση παραχώρησης χρήσης αιθουσών του 14ου Γυµνασίου Πειραιά για τη συνέχιση της λειτουργίας του Ανοιχτού Σχολείου Μεταναστών Πειραιά του Συλλόγου για τη Μορφωτική και Κοινωνική Υποστήριξη και την Πολιτιστική Ανάπτυξη Μεταναστών και Προσφύγων, για την εκπαίδευση ενηλίκων µεταναστών και προσφύγων.
Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη
18. Παράταση της ισχύουσας παραχώρησης του αµφιθεάτρου του σχολικού κτιρίου στο οποίοσυ στεγάζονται το 1ο ΕΠΑΛ Πειραιά-2ο
Εσπερινό ΕΠΑΛ Πειραιά & 2ο Ε.Κ. Πειραιά στη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης του ∆ήµου Πειραιά, κατά το χρονικό διάστηµα από 01-09-2022
έως 31-08-2023, για τη δηµιουργία εργαστηρίου κυκλικής οικονοµίας (makerspace) στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος POP-Machina, στο οποίο συµµετέχει ο ∆ήµος Πειραιά.
Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη
19. Προσθήκη προσωνυµίας ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ στον τίτλο του 15ου Γενικού Λυκείου Πειραιά.
Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη
20. Παραχώρηση του 1ου Ειδικού ∆ηµοτικού Σχολείου Πειραιά στον Πανελλήνιο Επιστηµονικό Σύλλογο Ειδικής Αγωγής (Π.Ε.Σ.Ε.Α.) για την αποθήκευση του επιστηµονικού περιοδικού ΘΕΜΑΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, το οποίο έχει εκδοθεί από τον (Π.Ε.Σ.Ε.Α.) κατά το τρέχον διδακτικό έτος.
Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη
21. Παραχώρηση του κλειστού Γυµναστηρίου του σχολικού συγκροτήµατος στο οποίο
συστεγάζονται το 2ο Γυµνάσιο Πειραιά – 2ο ΓΕΛ Πειραιά (επί της οδού Τζαβέλλα) στον Πειραϊκό Σύνδεσµο για την πραγµατοποίηση προπονήσεων των τµηµάτων Μπάσκετ και Βόλεϊ για την αγωνιστική περίοδο: 2022-2023.
Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη

22. Παραχώρηση χρήσης Σχολικών χώρων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στο Αθλητικό Σωµατείο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Ο.Σ.Φ.Π.) για την πραγµατοποίηση προπονήσεων, για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023.
Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη
23. Παραχώρηση του κλειστού Γυµναστηρίου του σχολικού συγκροτήµατος στο οποίο
συστεγάζονται το 2ο Γυµνάσιο Πειραιά- 2ο ΓΕΛ Πειραιά (επί της οδού Τζαβέλλα) στο Αθλητικό Σωµατείο ΕΘΝΙΚΟΣ (Ο.Φ.Π.Φ.) Τµήµα VOLLEY για την πραγµατοποίηση των προπονήσεων των πέντε αναπτυξιακών τµηµάτων κοριτσιών και τις ακαδηµίες Βόλεϊ του Αθλητικού Σωµατείου, για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023.
Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη
24. Παραχώρηση του κλειστού Γυµναστηρίου του 14ου Γυµνασίου Πειραιά στο Αθλητικό
Σωµατείο Α.Ο. Κυρίαρχοι για την πραγµατοποίηση προπονήσεων των οµάδων του Σωµατείου, για την αγωνιστική περίοδο: 29-8-2022 µέχρι 30-7-2023.
Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη
25. Παραχώρηση του κλειστού Γυµναστηρίου 13ου Γυµνασίου Πειραιά και του 3ου ΓΕΛ Πειραιά στο Γυµναστικό Αθλητικό Όµιλο Πειραιά (Γ.Α.Ο.Π) για την πραγµατοποίηση προπονήσεων Μπάσκετ του Οµίλου και την παραχώρηση µίας αίθουσας του 13ου Γυµνασίου Πειραιά, η οποία θα χρησιµοποιηθεί α) για την θεωρητική διδασκαλία του αθλήµατος, β) για συναντήσεις γονέων και γ) για αποθήκευση αθλητικού υλικού, για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023.
Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη
26. Παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την διοργάνωση τριήµερου γαστρονοµικού φεστιβάλ µε τίτλο “PIRAEUS TASTE FESTIVAL, SEAFOOD AND MORE” από τις 23 έως και τις 25 Σεπτεµβρίου 2022.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης
27. Έγκριση διάθεσης του κήπου Κάτω Τερψιθέας (Κολοκοτρώνη & Κ. Παλαιολόγου) στον Κοινωνικό Συνεταιρισµό Περιορισµένης ευθύνης του 2ου Τοµέα Ψυχικής Υγείας Αττικής Πλώρη για την προετοιµασία ατόµων µε ψυχοκοινωνικές δυσκολίες για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας.
Εισηγήτρια: Αντωνία Καρακατσάνη
28. Έγκριση του αιτήµατος του ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ για παραχώρηση της
πλατείας ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022 και ώρα από 11:00 έως 17:00, για δράση ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των δηµοτών σε θέµατα πρόληψης του καρκίνου του µαστού.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης
29. ∆ιοικητική αποβολή αυθαιρέτως καταλαµβάνοντα σχολάζον περίπτερο επί της Πλατείας Οδησσού (Λουδοβίκου).
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης
30. Καταστροφή και ανακύκλωση άχρηστων υλικών που βρίσκονται σε διάφορα σχολεία του ∆ήµου Πειραιά.
Εισηγητής: Αντώνιος Μοραντζής
31. Καταστροφή και ανακύκλωση άχρηστων υλικών που βρίσκονται σε υπηρεσίες του ∆ήµου.Εισηγητής: Αντώνιος Μοραντζής

About kymaeditor

Check Also

Μετρό Πειραιά: Την Δευτέρα τα εγκαίνια – Τι αλλάζει στα δρομολόγια της Γραμμής 3 και των λεωφορείων

Σε ισχύ τίθεται από την ερχόμενη Τρίτη 11 Οκτωβρίου, επόμενη ημέρα των εγκαινίων των τριών νέων …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *