Δήμος Πειραιά: Παράταση ρύθμισης οφειλών

Οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, προς τους δήμους και τα νομικά τους
πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί από 15.2.2020 μέχρι 30.11.2021, όπως και οφειλές
προς τους Δήμους και τα Νομικά τους Πρόσωπα που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες,
συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15.2.2020 έως 30.11.2021,
μπορούν να ρυθμίζονται και η καταβολή τους να πραγματοποιείται με απαλλαγή
κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης
καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής
ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους ως εξής:
α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),
β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά
ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%),

γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή
κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),
δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με
απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),
ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρείς (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή
κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).
Το ελάχιστό ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των
είκοσι (20) ευρώ για Φυσικά Πρόσωπα και των πενήντα (50) ευρώ για Επιχειρήσεις.
Με την ΚΥΑ 18440/10.3.2021 (ΦΕΚ 961 Β΄ /11-3-2021) ορίζονται ως δικαιούχοι
υπαγωγής στη ρύθμιση οι εξής:
α) Οι Επιχειρήσεις-Νομικά πρόσωπα που εντάσσονται στους Κωδικούς Αριθμούς
Δραστηριότητας του πίνακα που προσαρτάται ως Παράρτημα και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της ανωτέρω ΚΥΑ.
β) Τα Φυσικά Πρόσωπα που πληρούν μια, τουλάχιστον, από τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:

βα) είναι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν ή τελούν σε
αναστολή στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19,
ββ) είναι άνεργοι,
βγ) ενισχύθηκαν από μέτρα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων για τη στήριξή τους στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της
πανδημίας COVID-19,
βδ) είναι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων των οποίων τα μισθώματα
μειώθηκαν με εντολή δημόσιας αρχής στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της
πανδημίας COVID-19.
Οι αιτήσεις των δικαιούχων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται έως
28.2.2022 ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Πειραιά piraeus.gov.gr –
ηλεκτρονικές υπηρεσίες-ηλεκτρονικές αιτήσεις-ρυθμίσεις-ρύθμιση Ν.4764/2020 ή
στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα
2132022075-76-77.

About kymaeditor

Check Also

Ο Πειραιάς υποδέχεται το Run Greece Πειραιάς 2024

Ο Πειραιάς υποδέχεται το Σάββατο 22 Ιουνίου, στις 19:00, το Run Greece Πειραιάς 2024, έναν …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *