Θέματα ημερήσιας διάταξης στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά

Η επόμενη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά, θα πραγματοποιηθεί  διά τηλεδιάσκεψης,
για λόγους διασφάλισης της ∆ηµόσιας Υγείας, την Τετάρτη 1-12-2021 και ώρα 17:00.

Για συζήτηση και λήψη απόφασης έχουν καταχωρηθεί τα ακόλουθα  θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
Ενηµέρωση ∆ηµάρχου επί της πρότασης δηµιουργίας γέφυρας περιπάτου από την Πλατεία
Καραϊσκάκη µέχρι τον Τινάνειο Κήπο

1. Μερική αναµόρφωση του Προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2021 (8η)
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου
2. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος του ∆ήµου Πειραιά έτους 2021 (8η).
Εισηγητής: ∆ηµήτριος Καρύδης
3. Έγκριση των αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού του ∆ήµου για το Γ΄ τρίµηνο
έτους 2021, για το χρονικό διάστηµα 1/1/2021 έως 30/9/2021.
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

Ενηµέρωση Προέδρου ∆ΗΡΑΠ για τα πεπραγµένα της θητείας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
κατά την τελευταία διετία

4. Έγκριση του Νέου Εσωτερικού Κανονισµού Υπηρεσιών της ∆ηµοτικής Ραδιοφωνίας
Πειραιά του ∆ήµου Πειραιά.
Εισηγήτρια/ης: Χαραλαµπία Ζηλάκου -Αλέξανδρος Τζεφεράκος.

5. Αποδοχή ή µη των οφειλών της υπό εκκαθάριση ∆ηµοτικής Επιχείρησης Προβολής &
Επικοινωνίας ∆.Ε.Π.Ε.Π., για τέλη κυκλοφορίας και ασφάλιστρα οχήµατος της ∆.Ε.Π.Ε.Π. έτους
2022 και έγκριση καταβολής τους.
Εισηγήτρια: Χαραλαµπία Ζηλάκου

6. Έγκριση παράτασης ισχύος της σύµβασης εκπόνησης της Περιβαλλοντικής Μελέτης για το
κοιµητήριο ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ Πειραιά, κατά έξι µήνες δηλ. µέχρι 30/6/2021.
Εισηγήτρια: Αντωνία Καρακατσάνη

7. Εξέταση ενστάσεων κατά της υπ’ αρ. 203/8-9-21 Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
που αφορά στην πρόταση Τροποποίησης του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου του ∆ήµου
Πειραιά στο Ο.Τ. 60/Τ.27 που περικλείεται από τις οδούς Μαντζάρου – Παυσιλίπου – Επιδαύρου –
Ακτή Κουµουνδούρου, για την άρση και επανεπιβολή της από 24-9-1958 – ΦΕΚ 153Α
/7-10-1958
Ρυµοτοµικής Απαλλοτρίωσης µε αλλαγή του σκοπού, από πλατεία σε υπαίθριο χώρο στάθµευσης.
Εισηγητής: ∆ηµήτριος Αράπης.

8. Άρση και επανεπιβολή ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης που επιβλήθηκε µε το από 19-11-1892
Β.∆.-ΦΕΚ 412/21-11-1892 σε τµήµα ιδιοκτησίας του κ. Νικολάου Μωραϊτη, επί της οδού
Κωνσταντινουπόλεως στο ΟΤ 152-154/Τ.25 του ∆ήµου Πειραιά, σε συµµόρφωση µε την υπ’ αρ.
Α355/2020 Απόφαση του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά
Εισηγητής: ∆ηµήτριος Αράπης

9. Ορισµός τακτικών µελών καθώς και των αναπληρωτών τους, για την συγκρότηση δύο (2)
Επιτροπών Συµβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών και Αµφισβητήσεων για το έτος
2022.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης
10. Έγκριση του αιτήµατος της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης Πειραιά (ΚΟ∆ΕΠ) για την
παραχώρηση του προαύλιου χώρου του ∆ηµαρχείου (στα σκαλιά του ∆ηµαρχείου Πειραιά) για το
Σάββατο 11 ∆εκεµβρίου 2021 από τις 10.00 π.µ έως τις 14.00 µ.µ για την πραγµατοποίηση των
εορταστικών Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης
11. Κατανοµή ποσού 335.146,52 € ως ∆΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2021, στις Σχολικές
Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου
Πειραιά για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τoυς και την παρακράτηση του ποσού των
20.000,00 € από την Ταµειακή υπηρεσία για την κάλυψη της δαπάνης για τα ΜΑΠ των σχολικών
καθαριστριών.
Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη.

12. Έγκριση µεταβολών των σχολικών µονάδων 22ου Νηπιαγωγείου Πειραιά, 17ου
Νηπιαγωγείου Πειραιά, 43ου Νηπιαγωγείου Πειραιά,2ου ∆ηµοτικού Ν. Φαλήρου και ανάληψη της
δαπάνης λειτουργίαςτους από τον ∆ήµο Πειραιά
Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη

13. Έγκριση πρακτικών της Γνωµοδοτικής Επιτροπής και επαναπροσδιορισµός του πίνακα
κατάταξης, µετά τις εγγραφές και διαγραφές βρεφών και νηπίων, στους Βρεφονηπιακούς Σταθµούς
του ∆ήµου µας.
Εισηγήτρια/ης: Χαραλαµπία Ζηλάκου

14. Υλοτοµία ενός δένδρου Χαρουπιάς (Ceratonia siliqua) που φύεται στον αύλειο χώρο του 8ου Νηπιαγωγείου στην οδό Ανδριτσαίνης & Απολλωνίας στα Καµίνια.
Εισηγήτρια: Αντωνία Καρακατσάνη

15. Υλοτοµία δύο δένδρων Νεραντζιάς στην οδό Σµύρνης 27 & Λαµίας στην περιοχή της Π.
Κοκκινιάς.
Εισηγήτρια: Αντωνία Καρακατσάνη

About kymaeditor

Check Also

Συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η ψηφιοποίηση των οικοδομικών αδειών της Πολεοδομίας Πειραιά

Με εντατικούς ρυθμούς προχωράει η ψηφιοποίηση των οικοδομικών αδειών της Πολεοδομίας Πειραιά, ένα μεγάλο έργο …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *